21

Feb 2020.

КТО-1/20

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, син ... и .... рођ. ....., рођен ........ године у ...., ЈМБГ ....., држављанин ............. ......... завршио ..........., ШТО ЈЕ:

kto 1 20 cir

30

Dec 2019.

КТО-4/19

Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач.5, чл. 331. ст.1 .и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ......., рођеног ...... године у .........., од оца ........ и мајке ........, рођене ............, са пребивалиштем у ..........., улица ............, ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије,

kto 4 2019 Анонимиз.

26

Sep 2019.

КТО-2/19

Сходно одредби чл. 47.ст1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017.године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

КТО 2 19 Ћир

3

Jul 2019.

КТО-3/19

На основу члана 331. став 1. и 5. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против АА, званог ......, од оца ....... и мајке ......., рођене ......., ЈМБГ ..........., рођен .......... године, у ........, са последњим познатим пребивалиштем у ........, улица ........., држављанин Републике Србије, због постојања оправдане сумње да је

anonim.

10

May 2019.

KTO-1/19

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу ..., број ... од ..., тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

anonim. maksimovic

24

Dec 2018.

КТО-10/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, О П Т У Ж Н И Ц У, против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

Preuzmite dokument

24

Dec 2018.

КТО-9/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

КТО 9 18 Оптужница

21

Dec 2018.

КТО-1/18

На основу чл.331. ст.1. у вези чл.43. ст.2 тачка 5. Законика о кривичном поступку (ЗКП), и чл 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 1 18 cir

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона из Бихаћа, Босна и Херцеговина, Федерација Босне Херцеговине, број Т01 0 КТРЗ 0015446 13 од 05.06.2018. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, ОПТУЖНИЦУ Против: АА, због постојања оправдане сумње да је:

kto 7 18 Оптужница