21

Feb 2020.

KTO-1/20

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, sin ... i .... rođ. ....., rođen ........ godine u ...., JMBG ....., državljanin ............. ......... završio ..........., ŠTO JE:

kto 1 20 lat

30

Dec 2019.

KTO-4/19

Shodno odredbi čl. 47. st 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju T15 0 KTRZ 0023850 17 od 06.02.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43. st.2. tač.5, čl. 331. st.1 .i 2. i čl. 332. ZKP i čl. 3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog ......., rođenog ...... godine u .........., od oca ........ i majke ........, rođene ............, sa prebivalištem u ..........., ulica ............, JMBG ........., državljanin Republike Srbije,

kto 4 19 lat

26

Sep 2019.

KTO-2/19

Shodno odredbi čl. 47.st1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva-Tužiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0002825 10 od 20.11.2017.godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 2 19 Лат

3

Jul 2019.

KTO-3/19

Na osnovu člana 331. stav 1. i 5. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je

lat

10

May 2019.

KTO-1/19

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pruţanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu ..., broj ... od ..., tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA

kto 1 19 lat

24

Dec 2018.

KTO-10/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, O P T U Ž N I C U, protiv: АА, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 10 18 lat

24

Dec 2018.

KTO-9/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 9 18 lat

21

Dec 2018.

КТО-1/18

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.43. st.2 tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i čl 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

kto 1 18 lat

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne Hercegovine, broj T01 0 KTRZ 0015446 13 od 05.06.2018. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, OPTUŽNICU Protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 7 18 lat