26

Sep 2019.

KTO-2/19

Shodno odredbi čl. 47.st1. Zakona o pruţanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optuţnicu Tuţilaštva-Tuţiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0002825 10 od 20.11.2017.godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zločine, podiţemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog „....“, od oca ...... i majke ......, rođ...., rođenog ..... godine u ......, ...., JMBG ......., sa prebivalištem u ........., ulica ........ broj ....., ....., drţavljanin ......... , po zanimanju .........., završio ......školu... jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 2 19 Лат

3

Jul 2019.

KTO-3/19

Na osnovu ĉlana 331. stav 1. i 5. u vezi ĉlana 43. stav 2. taĉka 5. Zakonika o kriviĉnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz ĉlana 3. i ĉlana 4. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zloĉine, podiţem O P T U Ţ N I C U protiv AA, zvanog ......, od oca ....... i majke ......., roĊene ......., JMBG ..........., roĊen .......... godine, u ........, sa poslednjim poznatim prebivalištem u ........, ulica ........., drţavljanin Republike Srbije, zbog postojanja opravdane sumnje da je

lat

10

May 2019.

KTO-1/19

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pruţanju meĎunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ureĎujemo prema zakonima Republike Srbije potvrĎenu optuţnicu ..., broj ... od ..., tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zločine, podiţemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, sa nadimkom „...“, od oca ... i majke ..., sada udata ..., devojačko prezime ..., roĎen u ..., ..., sa prebivalištem u ..., ..., JMBG ..., drţavljanin ..., po zanimanju ..., ..., ..., ..., ..., ..., …, ..., ..., ...,

kto 1 19 lat

24

Dec 2018.

KTO-10/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, O P T U Ž N I C U, protiv: АА, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 10 18 lat

24

Dec 2018.

KTO-9/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 9 18 lat

21

Dec 2018.

КТО-1/18

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.43. st.2 tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i čl 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

kto 1 18 lat

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne Hercegovine, broj T01 0 KTRZ 0015446 13 od 05.06.2018. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, OPTUŽNICU Protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 7 18 lat

22

Oct 2018.

KTO-6/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine preuzimam gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T 20 0 KTRZ 0008831 14 od 31.05.2015. godine i istu uređujem prema zakonima Republike Srbije tako da ona glasi O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

КТО 6 18 Л

14

Sep 2018.

KTO-5/18

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, rođen .... godine u selu ...., opština ...., .........., od oca ........ i majke ....., devojačko ......., trenutno nastanjen u mestu ........., ul. .......... , ..., JMBG .........., po nacionalnosti ......., državljanin ............, po zanimanju ..........., završio .........., pismen, ..... Što je:

кто 5 18 лат