14

Apr 2016.

КТО 4/16 Maksimović Dalibor

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima podižem OPTUŽNICU protiv MAKSIMOVIĆ DALIBORA, sa nadimkom „Dača“, rođen u mestu Vlasenica, opština Vlasenica, Bosna i Hercegovina, sada sa prebivalištem u Beogradu, rođen 29.11.1972.godine, državljanin Republike Srbije, neosuđivan, za ovo krivično delo nepritvaran, što je...

o 2016 04 14 lat

5

Apr 2016.

КТО 3/16 Milanko Dević

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog Kantona Bihać, Bosna i Hercegovina, broj T 01 0 KTRZ 0003567 98 od 22.09.2015. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: DEVIĆ MILANKA, rođen 17.09.1962. godine u mestu Pištanica, Opština Ključ, Bosna i Hercegovina, državljanin Republike Srbije, neosuđivan, za ovo krivično delo nepritvaran, što je:

devic m. medijii

21

Mar 2016.

КТО 2/16 Dušan Vuković

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujem prema zakonima Republike Srbije, potvrđenu optužnicu Okružnog tužilaštva u Doboju, Bosna i Hercegovina, broj T 15 0 KTRZ 0005733 05 od 08.11.2013. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizacije i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv VUKOVIĆ DUŠANA, zv. „Vuk“, rođen 04.11.1958. godine u Golubiću, Opština Knin, Republika Hrvatska, državljanin Republike Srbije i Republike Hrvatske, neosuđivan, za ovo krivično delo nepritvaran, što je...

o 2016 03 21 lat

21

Jan 2016.

КТО 2/15 Milidragović i drugi

Na osnovu člana 331 stav 1 i 2 u vezi člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,45/2013) i člana 3 i člana 4 Zakon o organizaciji i nadležnosti u postupku za ratne zločine („Sl. glasnik RS“, br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2011, 104/2009 i 101/2011 – dr.zakon), zbog postojanja opravdane sumnje podižem OPTUŽNICU protiv MILIDRAGOVIĆ NEDELJKA, zvanog „Pajdo“ i „Lega“ ...

kto 2 15 dopuna optuznice od 21.01.2016.(1)

10

Oct 2014.

КТО 7/14 Dragišić Milan

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv DRAGIŠIĆ MILANA, zv. „Buronja“, rođen 05.07.1959. godine u Krnjoj Jeli, Opština Bosanski Petrovac, državljanin Republike Srbije, do sada neosuđivan, nalazi se na slobodi...

o 2014 10 10 lat

9

Oct 2014.

КТО 2/14 Svetko Tadić

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv SVETKA TADIĆA, zvanog „Sveto“, rođen 06.01.1961. godine u Rajnovcima, Opština Bihać, BiH, državljanin R Srbije, neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, brani se sa slobode;...

o 2014 10 09 lat

4

Jun 2014.

KТО 6/14 Miodrag Živković (Bijeljina)

Na osnovu čl.333. st.2. čl. 331. st. 1. u vezi čl. 43. st. 2. tač. 5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv MIODRAGA ŽIVKOVIĆA, zv.„Mija“, državljanin Republike Srbije...

o 2014 06 04 lat

9

Apr 2014.

KTO 4/14 Mitar Čanković

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv ČANKOVIĆ MITRA, rođen 23.08.1957. godine u mestu Lužani, Opština Sanski Most, BiH, sa prebivalištem u Novoj Pazovi, državljanin BiH;...

o 2014 04 09 lat

8

Apr 2014.

KTO 3/14 "Gradiška" - Goran Šinik

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2, člana 332. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1. ŠINIK GORANA, rođen 12.02.1962. godine u Gradišci, Opština, BiH, sa prebivalištem u Pančevu, državljanin R Srbije;

sinik mediji

7

Apr 2014.

КТО 8/13 Ljubenić

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv KRSTOVIĆ VLADANA, zvanog „Džudža“, rođen 10.01.1971. godine, državljanin Republike Srbije...

o 2014 04 07 lat