Naziv predmeta

Ključ

Broj predmeta

KTO-8/18

Broj žrtava

6

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

niži vojni rang - pripadnik vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine

Datum podizanja optužnice

27. Novembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

-

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Činjenični opis

krajem maja 1992. godine, nakon što od strane vojske i milicije Srpske Republike Bosne Hercegovine lišen slobode veći broj civila - muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz naselja Velagići, Pudin Han, Sanica, Krasulje, te još nekoliko naselja sa područja Opštine Ključ i nakon što su ova lica sprovedena u prostorije Osnovne škole „Nikola Mačkić“ u Ključu, među kojima i BB, VV, GG, DD, ĐĐ te EE, prema istima nečovečno postupao, na način da ih je u prostorijama ove škole fizički teško zlostavljao tukući ih svom silinom rukama, nogama na kojima je imao vojničke čizme, palicom i drugim predmetima po svim delovima tela, stavljajući DD nož ispod grla, preteći mu da će ga klati, usled čega su BB te ĐĐ u više navrata padali u stanje bez svesti, a nakon što bi došli svesti, okrivljeni je ponovo nastavljao sa sličnim zlostavljanjem i ponižavanjem, da bi nakon celodnevnog teškog zlostavljanja ovi civili bili uvedeni u autobuse i nakon što su autobusi krenuli prema logoru – naselje Sitnica, opština Ključ, okrivljeni je prišao BB koji je pre toga uz pomoć oštećenih uveden u jedan od autobusa, budući da je pre toga bio teško fizički zlostavljan i da se nije mogao samostalno kretati, pa je nakon toga BB nastavio tući palicom po svim delovima tela, te kada se BB pokušao skloniti pod sedište autobusa, izvadio je nož i BB nožem ubo u predeo leđa, usled čega je kod istog nastupilo obilno krvarenje, a time je trpljenje snažnih i telesnih duševnih patnji, te je na navedeni način za vreme nemeđunarodnog oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovečno postupao prema civilima nanoseći im velike patnje i povrede telesnog integriteta i zdravlja;

Procesne napomene