Naziv predmeta

Skočić

Broj predmeta

KTRZ 7/08

Broj žrtava

32

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

30. April 2010. godine

Faza postupka

Žalbeni postupak

Trajanje postupka od početka suđenja

in progress

Broj ispitanih svedoka

41

Datum i ishod prvostepene presude

22. Februar 2012. godine
AB, AĐ: 20 godina AV, AD: 10 godina AG,AE: 5 godina AA: 2 godine XX1 je preminuo pre okončanja postupka.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

14. Maj 2015. godine
Ukinuta presuda i ponovno suđenje. XX2 je preminuo pre okončanja žalbenog postupka.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

16. Jun 2015. godine
Nakon ponovnog suđenja 2015. godine, svi optuženi oslobođeni su zbog nedostatka dokaza. TRZ se žalilo na ovu presudu tvrdeći da sudsko veće u ponovnom postupku nije pravilno ocenilo dokaze, odnosno jasno navelo razloge za svoju odluku. Zbog toga je tužilaštvo predložilo da Apelacioni sud: a) Ponovno ispita žrtve silovanja kao i veštaka vojne struke; b) Preinači oslobađujuću presudu i c) Oglasi sve okrivljene krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dana 27. aprila 2016. godine, Apelacioni sud je održao ročište na kojem je ispitana žrtva silovanja kao zaštićeni svedok. Tokom davanja iskaza javnost je bila isključena. Druge dve žrtve silovanja je takođe trebalo da svedoče, ali nisu bile u mogućnosti da prisustvuju ovom ročištu zbog privatnih razloga. One će biti ispitane na narednom ročištu koje će biti zakazano naknadno.

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SFRJ u vezi čl. 22 KZ SFRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su svi okrivljeni pripadali paravojnoj formaciji poznatoj kao „Simini četnici” koja je imala jake veze sa vojskom bosanskih Srba, a u potpunosti je bila sastavljena od Srba iz Srbije i BiH. Dana 12. jula 1992. godine određeni okrivljeni su zajedno sa drugim članovima jedinice ušli u selo Skočić (Zvornik, BiH), srušili lokalnu džamiju i ubili 27 Romskih civila muslimanske veroispovesti, većinom žene i decu (jedno dete je preživelo streljanje). Nakon toga određeni okrivljeni zadržali su tri mlade Romkinje u zatočeništvu gde su ih podvrgnuli silovanjima i drugim nečovečnim postupanjima u narednih sedam meseci.

Procesne napomene

Predmet “Skočić” je trenutno u fazi ponovnog suđenja, nakon što je Apelacioni sud dana 14. maja 2015. godine ukinuo prvostepenu presudu, našavši da je presuda nejasna. TRZ je delimično izmenilo optužnicu pre početka ponovnog suđenja u cilju preciziranja optužbi za koje se terete optuženi.