Naziv predmeta

Tuzlanska kolona

Broj predmeta

KTRZ 5/04

Broj žrtava

101

Broj optuženih lica

(1)

Rang optuženih

Srednji policijski rang

Datum podizanja optužnice

9. Novembar 2007. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

8 years

Broj ispitanih svedoka

110

Datum i ishod prvostepene presude

28. Septembar 2009. godine
12 godina zatvora

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

11. Oktobar 2010. godine
Ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

2. Decembar 2013. godine
Osuđujuća presuda: 12 godina zatvora U ponovljenom suđenju, Sud je našao da su vlasti Tuzle namerno prekršile pismeni sporazum zaključen između vlasti BiH i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) o mirnom povlačenju jugoslovenskih snaga u SRJ; „Perfidni” plan“ doveo je do napada na snage SRJ koje su se povlačile, a u njemu je ubijen 51 jugoslovenski vojnik i ranjeno najmanje 50. Sud je utvrdio da je optuženi АА znao za plan i učestvovao u njegovom sprovođenju

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

2. Decembar 2015. godine
Dana 2. aprila 2015. godine, Apelacioni sud u Beogradu održao je javnu sednicu u predmetu „Tuzlanska kolona” tokom koje je sudija izvestilac izložio sadržaj prvostepene presude. Nakon toga, odbrana optuženog iznela je navode žalbe. Tužilaštvo nije uložilo žalbu na prvostepenu presudu, tako da je tokom sednice iznet samo odgovor na žalbu odbrane.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

2. Decembar 2015. godine
Apelacioni sud u Beogradu je saopštio da je pravosnažno oslobodio pripadnika policije BiH АА optužbi za ratni zločin. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kojom je АА osuđen na 12 godina zatvora. U obrazloženju odluke Apelacioni sud je naglasio da je prvostepeni sud presudu doneo na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog čega bi ova presuda morala da bude ukinuta, ali nakon što je u u ovom predmetu prvostepena presuda već ukidana, Apelacioni sud je imao obavezu da samostalno presudi.

Krivično delo

Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe iz čl. 148 st. 2 u vezi st. 1 KZ SFRJ

Činjenični opis

Optužnica se odnosi na napad na snage Jugoslovenske narodne armije (JNA) koje su se povlačile iz grada Tuzle (BiH) dana 15. maja 1992. godine. Prema navodima optužnice, postojao je sporazum između snaga BiH i JNA kojim se dozvoljava mirno povlačenje kolone JNA iz Tuzle. АА, kao pripadnik snaga BiH, je primio naređenje od svog pretpostavljenog da se izvrši napad na kolonu JNA i lično je preneo naređenje putem radio-veze. Postupak se vodi zbog napada na snage Jugoslovenske narodne armije (JNA) koje su se povlačile iz grada Tuzla dana 15. maja 1992. godine. Sud je utvrdio da je postojao sporazum između snaga BiH i JNA kojim je dozvoljeno mirno povlačenje snaga JNA iz Tuzle u koloni. Sud je takođe utvrdio da je АА, kao pripadnik snaga BiH, dobio naređenje od svog pretpostavljenog za napad na kolonu JNA. Sud je takođe našao da je АА zatim lično naredio napad.

Procesne napomene

TRZ je 2004. godine preuzelo ovaj predmet od Vojnog tužilaštva u Beogradu.