21

Jan 2014.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Ćuška"

Poštovano veće, ja u svemu ostajem pri izmenjenoj optužnici KTRZ br. 04/10, od 05.12.2013. godine, jer nalazim da je na glavnom pretresu utvrđeno činjenično stanje iz koga nesumnjivo prozilazi da su optuženi na način kako je to bliže predstavljeno u činjeničnom opisu dispozitiva izmenjene optužnice, da su optuženi kao saizvršioci, učinili krivično delo koje im je stavljeno na teret. ...

zr 2014 01 21 lat

25

Dec 2012.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu „Skočić“

Poštovano veće – gospodo sudije, Ja u svemu ostajem pri izmenjenoj optužnici KTRZ br.7/08 od 04.12.2012. godine i od 25.12.2012.godine, protiv optuženih...

zr 2012 12 25 lat

29

May 2012.

Završne reči Tužilaštva u predmetu "Beli Manastir" KTRZ-5/09

Okrivljeni su kao uračunljivi, svesno i voljno preduzeli navedene radnje u nameri da tačno određena civilna lica liše života. Pri utvrđenim objektivnim uslovima inkriminacije, koji se mogu svesti na kontekst oružanog sukoba, oni su i objektivno i subjektivno ostvarili sva bitna obeležja jednog od više mogućih oblika izvršenja krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZJ, u saizvršilaštvu u vezi člana 22. KZJ, koje im se ovom optužbom i stavlja na teret. (...) Smatram da bi se izrečenim kaznama u odnosu na svakog okrivljenog pojedinačno postigla svrha kažnjavanja, kako u smislu individualne, ali prvenstveno u smislu generalne prevencije, uz istovremeno postizanje bar minimuma zadovoljenja pravde za brojne žrtve – oštećene.

završne reči b. manastir

12

Apr 2012.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Braća Bitići (Popović I Stojanović)"

U dokaznom postupku, na ponovljenom glavnom pretresu, te na osnovu dokaza izvedenih na prethodnom glavnom pretresu, utvrđeno je da su optuženi izvršili krivično delo upravo onako i na način kako sam to prikazao 05.04.2012.godine, u preciziranoj optužnici. ...

zr 2012 04 12 lat

6

Apr 2010.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Stara Gradiška (Španović)"

Poštovani sude, Ostajem u celini pri preciziranoj optužnici i smatram da je sprovedenim dokaznim postupkom utvrđeno da je optuženi počinio krivično delo za koje se tereti, pa stoga predlažem da ga za to delo oglasite krivim i osudite po zakonu. ...

zr 2010 04 06 lat

9

Mar 2010.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Banski Kovačevac (Bulat i Vranešević)"

Poštovani sude, uvažene kolege, branioci, Tokom ovog krivičnog postupka izvedeni su svi neophodni dokazi, uz maksimalno uvažavanje i poštovanje procesnih prava optuženih. Saslušana su 42 svedoka i troje oštećenih, pročitani su: mnogobrojna pismena dokumentacija, pre svega ona koja je sastavni deo spisa Županijskog suda u Karlovcu br.Kio-99/99-14, a najvećim delom se odnosi na zapisnike navedenog suda o saslušanju svedoka; spiskovi starešina i vojnika 19. brigade TO Republike Srpske Krajine i delova jedinica u njenom sastavu i ostali pismeni dokazi iz ovog predmeta. ...

zr 2010 03 09 lat

21

Sep 2009.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Tuzlanska Kolona (Jurišić)"

Poštovano Veće – gospodo sudije, U proteklom gotovo trogodišnjem periodu, računajući u trajanje prethodni krivični i krivični postupak zajedno, pravosudni organi Republike Srbije intenzivno su se bavili jednim od nerešenih predmeta prenetih u nadležnost iz bivšeg Vojnog suda u Beogradu, tkz. slučaj "Tuzlanska kolona". ...

zr 2009 09 21 lat

16

Sep 2009.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Braća Bitići (Popović I Stojanović)"

Na osnovu izvedenih dokaza u istrazi i na glavnom pretresu, nesumnjivo je utvrđeno činjenično stanje koje sam predstavio u preciziranoj optužnici. ...

zr 2009 09 16 lat

27

May 2009.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Velika Peratovica (Trbojević)"

Poštovani Sude, Tužilaštvo za ratne zločine u potpunosti ostaje pri preciziranoj optužnici, jer smatra, da je u toku dokaznog postupka nesumnjivo utvrđeno, da su optuženi izvršili krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. KZJ, koje im se stavlja na teret i za koje su krivično odgovorni. ...

zr 2009 05 27 lat

6

Apr 2009.

Završna reč Tužilaštva za ratne zločine u predmetu "Suva Reka (Mitrović i ostali)"

Poštovani Sude, Tužilaštvo za ratne zločine u potpunosti ostaje pri preciziranoj optužnici, jer smatra, da je u toku dokaznog postupka nesumnjivo utvrđeno, da su optuženi izvršili krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. KZJ, koje im se stavlja na teret i za koje su krivično odgovorni. ...

zr 2009 04 06 lat
12