Тужилаштво за ратне злочине чине тужилац за ратне злочине, заменици тужиоца, виши саветник тужиоца, самостални саветник, секретар, тужилачки помоћници и остали запослени.

Тужиоца за ратне злочине бира Народна скупштина Републике Србије.

Заменике тужиоца бира Државно веће тужилаца уколико су пре тога били изабрани на јавнотужилачку функцију. Функција заменика је трајна, али се при првом избору заменици бирају на три године, након чега ће се оцењивати њихова стручност и оспособљеност, односно укупни резултати и квалитет рада.

Тужилац за ратне злочине као и заменици морају бити лица која испуњавају услове за избор на ту функцију. Морају да поседују високи морални углед и непристрасност, као и стручност, оспособљеност и достојност носиоца јавнотужилачке функције. Предност у избору односно постављењу имају лица која поседују знање и искуство у области кривичног права, међународног хуманитарног права и људских права.

Запослена лица у Тужилаштву дужна су да савесно и непристрасно врше своје послове као и да чувају углед Тужилаштва.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, у Тужилаштву за ратне злочине је систематизовано 18 радних места са укупно 28 извршилаца. До сада је у администрацији Тужилаштва за ратне злочине запослено 27 лица.