Тужилаштво може да обавештава јавност путем средстава јавног информисања или на други начин као и одговарајуће органе и организације о стању криминалитета и другим проблемима и појавама од општег значаја које су запажене у раду, а у оквиру закона и у складу са интересима поступка може да обавештава јавност и о појединим предметима по којима поступа, када је то од општег интереса.

Приликом давања обавештења води се рачуна о дужностима чувања службене тајне као и о тачности давања података.

У сврху информисања јавности о раду Тужилаштва постоји интернет страница Тужилаштва за ратне злочине (www.tuzilastvorz.org.rs).