23

Dec 2020.

КТО-7/20

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ……. и мajке ……, рођен ………. године у ………, општина …….., ЈМБГ …………., са пребивалиштем у …………, улица …………, држављанин Републике Србије и Босне и Херцеговине, Што је:

kto Бр. 7 20 Дс

16

Dec 2020.

КТО-2/20

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, од оца.......... и мајке........., рођен.......... године, у........., општина........., држављанин ........... ЈМБГ.........., са боравиштем у.........; ШТО ЈЕ:

КТО 2 20 Анонимизовано

15

Dec 2020.

КТО-6/20

Сходно одредби чл. 41 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима Тужилац за ратне злочине РС преузима кривично гоњење те у смислу чл. 47 ст. 1 истог Закона, уређује према законима Републике Србије, оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0008586 14 од 18.9.2014. год., потврђену 02.10.2014. год., тако што на основу чл. 43 ст. 2 тч. 5, чл. 331 ст. 1 и чл. 332 ЗКП те чл. 3. и 4. ст.1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подиже О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог „...“, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен .... године у ..., са боравиштем у ..., улица ..., Република Србија, по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије, ЈМБГ ..., јер постоји оправдана сумња да је: За

kto 6 20 cir

9

Oct 2020.

КТО-5/20

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним ствари, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ Т20 0 КТРЗ 0009728/14 од 04.12.2014. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. ЗКП и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ........ и мајке .........., рођен ......... године на .........., општина ........ ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије, Што је: У

КТО 5 20 Кр

18

Sep 2020.

КТО-4/20

Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ........, од оца ......... и мајке .........., рођеног ............. године у .........., Општина ................., са пребивалиштем у ..................., Република Србија, ЈМБГ ........................, држављанин Републике Србије, јер постоји

Кто 4 20 Нс

17

Sep 2020.

КТО-3/20

Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач. 5, чл. 331 ст.1. и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, зване ……, од оца ……….. и мајке …….., рођене …….. године у ……., ЈМБГ ............, са пребивалиштем у .........., улица .................., држављанка Републике Србије и Босне и Херцеговине, јер постоји оправдана сумња да је:

kto 03 20 Ćir

21

Feb 2020.

КТО-1/20

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, син ... и .... рођ. ....., рођен ........ године у ...., ЈМБГ ....., држављанин ............. ......... завршио ..........., ШТО ЈЕ:

kto 1 20 cir

30

Dec 2019.

КТО-4/19

Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач.5, чл. 331. ст.1 .и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ......., рођеног ...... године у .........., од оца ........ и мајке ........, рођене ............, са пребивалиштем у ..........., улица ............, ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије,

kto 4 2019 Анонимиз.

26

Sep 2019.

КТО-2/19

Сходно одредби чл. 47.ст1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017.године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, јер постоји оправдана сумња да је:

КТО 2 19 Ћир

3

Jul 2019.

КТО-3/19

На основу члана 331. став 1. и 5. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против АА, званог ......, од оца ....... и мајке ......., рођене ......., ЈМБГ ..........., рођен .......... године, у ........, са последњим познатим пребивалиштем у ........, улица ........., држављанин Републике Србије, због постојања оправдане сумње да је

anonim.