Skip to main content

КТО-5/20

Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним ствари, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ Т20 0 КТРЗ 0009728/14 од 04.12.2014. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. ЗКП и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ........ и мајке .........., рођен ......... године на .........., општина ........ ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије, Што је: У