Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.2. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: 1. АА, из ... 2. АБ, из ... 3. АВ, из ..., 4
Датум оптужнице
На основу чл.341. ст.1. Законика о кривичном поступку, прецизирам оптужницу КТРЗ-5/04 од 09.11.2007.године, само у делу чињеничног описа радње кривичног дела за опт. АА, тако да чињенични опис радње кривичног дела гласи:...
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3. и чл.265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против:... 1. АА, зв. 2. ББ, зв. 3. ВВ, зв. 4. ГГ, зв. 5. ДД, 6. ЂЂ, 7. ЕЕ, 8. ЖЖ, 9. ЗЗ, 10. ИИ
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном поступку, чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним
Датум оптужнице
На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА што је: ...
Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА,ББ што су: ...
Датум оптужнице
На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA , ШТО ЈЕ : ...
Датум оптужнице
У предмету тога суда К.В.бр.6/2005 пресуда која је донета 10.04.2007.године постала је правноснажна у односу на оптужене АА, АБ и АГ, док је у односу на окр.АВ иста пресуда укинута, па у односу на овог оптуженог предстоји заказивање главног претреса.
Датум оптужнице
....