23

Dec 2020.

КТО-7/20

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca ……. i majke ……, rođen ………. godine u ………, opština …….., JMBG …………., sa prebivalištem u …………, ulica …………, državljanin Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Što je:

Кто 7 20 Лат

16

Dec 2020.

KTO-2/20

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, od oca.......... i majke........., rođen.......... godine, u........., opština........., državljanin ........... JMBG.........., sa boravištem u.........; ŠTO JE:

КТО 2 20 l

15

Dec 2020.

KTO-6/20

Shodno odredbi ĉl. 41 Zakona o pruţanju meĊunarodne pravne pomoći u kriviĉnim stvarima Tuţilac za ratne zloĉine RS preuzima kriviĉno gonjenje te u smislu ĉl. 47 st. 1 istog Zakona, ureĊuje prema zakonima Republike Srbije, optuţnicu Tuţilaštva-Tuţiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0008586 14 od 18.9.2014. god., potvrĊenu 02.10.2014. god., tako što na osnovu ĉl. 43 st. 2 tĉ. 5, ĉl. 331 st. 1 i ĉl. 332 ZKP te ĉl. 3. i 4. st.1 Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zloĉine, podiţe O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog „...“, od oca ... i majke ..., roĊene ..., roĊen .... godine u ..., sa boravištem u ..., ulica ..., Republika Srbija, po nacionalnosti Srbin, drţavljanin BiH i Republike Srbije, JMBG ...,

kto 6 20 lat

9

Oct 2020.

KTO-5/20

Shodno odredbi ĉlana 47. stav 1. Zakona o pruţanju meĊunarodne pravne pomoći u kriviĉnim stvari, ureĊujemo prema zakonima Republike Srbije potvrĊenu optuţnicu Tuţilaštva BiH T20 0 KTRZ 0009728/14 od 04.12.2014. godine, tako što na osnovu ĉlana 43. stav 2. taĉka 5, ĉlana 331. stav 1. i 2. i ĉlana 332. ZKP i ĉlana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zloĉine podiţemo O P T U Ţ N I C U Protiv: AA, od oca ........ i majke .........., roĊen ......... godine na .........., opština ........ JMBG ........., drţavljanin Republike Srbije, Što je:

kto 5 20 lat

18

Sep 2020.

КТО-4/20

Shodno odredbi čl. 47. st 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ 0014039 17 od 20.12.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog ........, od oca ......... i majke .........., rođenog ............. godine u .........., Opština ................., sa prebivalištem u ..................., Republika Srbija, JMBG ........................, državljanin Republike Srbije, jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 4 20 Л

17

Sep 2020.

KTO-3/20

Shodno odredbi čl. 47. st.1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva-Tužiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0003448 12 od 25.01.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43. st.2. tač. 5, čl. 331 st.1. i 2. i čl. 332. ZKP i čl. 3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvane ……, od oca ……….. i majke …….., rođene …….. godine u ……., JMBG ............, sa prebivalištem u .........., ulica .................., državljanka Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, jer postoji opravdana sumnja da je:

kto 03 20 lat

21

Feb 2020.

KTO-1/20

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, sin ... i .... rođ. ....., rođen ........ godine u ...., JMBG ....., državljanin ............. ......... završio ..........., ŠTO JE:

kto 1 20 lat

30

Dec 2019.

KTO-4/19

Shodno odredbi čl. 47. st 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju T15 0 KTRZ 0023850 17 od 06.02.2017. godine, tako što na osnovu čl. 43. st.2. tač.5, čl. 331. st.1 .i 2. i čl. 332. ZKP i čl. 3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zvanog ......., rođenog ...... godine u .........., od oca ........ i majke ........, rođene ............, sa prebivalištem u ..........., ulica ............, JMBG ........., državljanin Republike Srbije,

kto 4 19 lat

26

Sep 2019.

KTO-2/19

Shodno odredbi čl. 47.st1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva-Tužiteljstva BiH broj T20 0 KTRZ 0002825 10 od 20.11.2017.godine, tako što na osnovu čl. 43.st.2.tač.5, čl. 331st.1.i2. i čl. 332 ZKP i čl. 3. i 4.st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Кто 2 19 Лат

3

Jul 2019.

KTO-3/19

Na osnovu člana 331. stav 1. i 5. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je

lat