28

Nov 2007.

KTRZ 7/07 Lovas

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3. u vezi čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv ...

ktrz 7 07 lat

9

Nov 2007.

KTRZ-5/04 TUZLANSKA KOLONA

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U protiv: AA, ŠTO JE:

КТРЗ 5 04 ЛАТ

7

Nov 2007.

KTRZ 11/07 Slunj

Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3. u vezi sa čl. 3. i 4. st.2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

ktrz 11 07 lat.

26

Jul 2007.

KTRZ 5/07 Dubrovnik

Na osnovu člana 46.st.2.tač.3., člana 265. stav 1. i člana 266. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), u vezi čl. 14a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA, ŠTO JE:

КТРЗ 5 07 Лат

9

Oct 2006.

KTRZ 3/05 Škorpioni I, precizirana optužnica

Na osnovu ovlašćenja iz čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1., čl.266. i čl.341. Zakonika o krivičnom postupku, menjam OPTUŽNICU pod gornjim brojem od 07.10.2005.godine Protiv: 1.AA, 2.AB, 3.AV, 4.AG, 5. AD, sa ličnim podacima kao u dosadašnjem toku postupka, Š T O S U:

ktrz 3 05 9.10.2006 l

23

Aug 2006.

KTRZ 5/06 Braća Bitići

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem OPTUŽNICU Protiv: 1.AA, zvani «...», iz ... 2. AB, zvani «... », ŠTO SU:

ktrz 5 06 lat.

25

Apr 2006.

KTRZ 5/05 Suva Reka

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., i čl. 265. st.1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, u vezi čl. 4. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zločine, podiţem O P T U Ţ N I C U Protiv: 1. AA, 2. AB, 3. AV, 4. AG, 5. AD, 6. AĐ, 7. AE, 8. AŢ, Š T O S U :

konacna verzija optuznice suva reka1 lat

7

Oct 2005.

KTRZ 3/05 Škorpioni I

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1.AA, zv.»...», iz ... 2.AB, iz ... 3.AV, zv.»...», iz ... 4.AG, zv.»...», iz ... 5.AD, zv.»...», iz ... Š T O S U:

ktrz 3 05 lat

16

Sep 2005.

KTRZ 4/03 Ovčara I, precizirana optužnica

U odnosu na okrivljene AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL, LJLJ, MM i NN;preciziram optužnicu, s tim da dispozitiv iste glasi:

ktrz 4 03 lat

12

Aug 2005.

KTRZ 17/04 Zvornik I

Na osnovu čl.46. st.2. tač.3., čl.265. st.1. i čl.266. Zakonika o krivičnom postupku, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1. AA, 2. AB, 3. AV, 4. AG, 5. AD, 6. AĐ, 7. AE, Što su:

ktrz 17 04 lat