Skip to main content

KTO-7/22

Datum optužnice

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5.   Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem,

O P T U Ž N I C U

Protiv:

 AA, od oca .........i majke .......... rođene .............., JMBG ............, rođenog .............. godine u ........., Republika ............,  sa prebivalištem u ...........ulica ..........Valjeva br. ....., državljanina ........., po zanimanju .........,

 

zbog postojanja opravdane  sumnje da je: