Skip to main content

KTO-9/22

Datum optužnice

Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima RS potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj KT-RZ-82/09 od 28.10.2009. godine, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1 i 2 i čl. 332 ZKP i čl. 3 i 4 st. 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižemo

O P T U Ž N I C U

Protiv:

AA, zvanog „........“, od oca ............i majke ............... rođ. ........, rođenog .......... godine u .........., Opština ..............., sa prebivalištem u ......... bb, Republika .........., JMBG ................, po nacionalnosti .........., državljanin ...........,

 

            jer postoji opravdana sumnja da je: