Skip to main content

KTRZ 6/10 Lički Osik

Datum optužnice
Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv...