Skip to main content
Naziv predmeta

Skočić

Broj predmeta

KTRZ 7/08

Broj žrtava

32

Broj optuženih lica

5

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

7 godine 10 meseci

Broj ispitanih svedoka

41

Datum i ishod prvostepene presude

AB, AĐ: 20 godina
AV, AD: 10 godina
AG,AE: 5 godina
AA: 2 godine
XX1 je preminuo pre okončanja postupka.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta presuda i ponovno suđenje.
AĐ je preminuo pre okončanja postupka.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Nakon ponovnog suđenja 2015. godine, svi optuženi oslobođeni su zbog nedostatka dokaza. TRZ se žalilo na ovu presudu tvrdeći da sudsko veće u ponovnom postupku nije pravilno ocenilo dokaze, odnosno jasno navelo razloge za svoju odluku. Zbog toga je tužilaštvo predložilo da Apelacioni sud:
a) ponovo ispita žrtve silovanja kao i veštaka vojne struke;
b) preinači oslobađajuću presudu i
c) oglasi sve okrivljene krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Dana 27. aprila 2016. godine, Apelacioni sud je održao ročište na kojem je ispitana žrtva silovanja kao zaštićeni svedok. Tokom davanja iskaza javnost je bila isključena. Druge dve žrtve silovanja je takođe trebalo da svedoče, ali nisu bile u mogućnosti da prisustvuju ovom ročištu zbog privatnih razloga. One će biti ispitane na narednom ročištu koje će biti zakazano naknadno.

Dodatne informacije

Apelacioni sud


AA- oslobađajuća presuda
AG - oslobađajuća presud
AV - Kazna zatvora u trajanju od 6 godina
AD - Kazna zatvora u trajanju od 10 godina
AE -oslobađajuća

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 u vezi čl. 22 KZ SFRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su svi okrivljeni pripadali paravojnoj formaciji poznatoj kao „Simini četnici” koja je imala jake veze sa vojskom bosanskih Srba, a u potpunosti je bila sastavljena od Srba iz Srbije i BiH. Dana 12. jula 1992. godine određeni okrivljeni su zajedno sa drugim članovima jedinice ušli u selo Skočić (Zvornik, BiH), srušili lokalnu džamiju i ubili 27 Romskih civila muslimanske veroispovesti, većinom žene i decu (jedno dete je preživelo streljanje). Nakon toga određeni okrivljeni zadržali su tri mlade Romkinje u zatočeništvu gde su ih podvrgnuli silovanjima i drugim nečovečnim postupanjima u narednih sedam meseci.

Procesne napomene

Predmet “Skočić” je trenutno u fazi ponovnog suđenja nakon što je Apelacioni sud dana 14. maja 2015. godine ukinuo prvostepenu presudu našavši da je presuda nejasna. TRZ je delimično izmenilo optužnicu pre početka ponovnog suđenja u cilju preciziranja optužbi za koje se terete optuženi.

Lokacija