Skip to main content

KTRZ-1/10

Datum optužnice

Na osnovu čl. 46. st. 2. tač. 3., čl. 265. st. 1. i čl. 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl.3. i 4. st.1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

AA