Skip to main content

KTRZ 13/08 "Jataci"

Datum optužnice
Na osnovu čl. 46. st.2. tač.3., 265. st.1. i 266. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi sa odredbama iz čl. 3. i 4. st. 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU protiv AA,BB,VV,GG,DD,ĐĐ..ŠTO SU: