Skip to main content

KTRZ 7/10 Bijeljina

Datum optužnice

Na osnovu čl. 265. st.1. u vezi čl. 46. st.2. tač.3. Zakonika o krivičnom postupku, čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, čl.39. Zakona o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i čl.47. st.3 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem OPTUŽNICU protiv AA,GG,EE...