Skip to main content

Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима

Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у Тужилаштву за ратне злочине (у даљем тексту Служба) формирана је дана 03.04.2017. године, у оквиру пројекта подршке оштећенима и сведоцима који спроводи Републичко јавно тужилаштво.

Служба је основана са циљем да се у току поступка оштећенима (жртвама) и сведоцима кривичних дела омогући ефикасно остваривање права на добијање информација и права на приступ услугама подршке, без дискриминације по било ком основу. Право приступа Служби имају оштећени и сведоци у току поступка, а службеници СИП своје послове обављају у току радног времена. 

Запослени у Служби дужни су да се према оштећенима и жртвама опходе на уважавајући, обзиран, примерен и професионалан начин, у току сваког контакта, уз пуно поштовање њихове личности и достојанства.

У оквиру Службе у коју је тренутно распоређено 11 запослених, пружају се информације и подршка оштећеним лицима и сведоцима које се у виду посебног обавештења упућују овим лицима, уз позив за предузимање одговарајућих процесних радњи у оквиру којих се наводи да им се може пружити заштита додељивања статуса заштићеног или посебно осетљивог сведока, уколико постоји оправдана забринутост за њихову безбедност. Ова заштита се даје након разматрања доступних информација и процене личности оштећеног или сведока.

Значај Службе Тужилаштва за ратне злочине препознат је у Националној стратегији за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025) којом је предвиђено да ова Служба буде укључена и у Националну мрежу служби подршке жртавама и сведоцима кривичних дела, након формирања ове мреже.

Тужилачка стратегија посвећује пажњу садашњим и планираним активностима Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у ТРЗ, а један од начина за постизање овог циља је јачање капацитета органа који се баве подршком сведоцима ратних злочина током свих фаза кривичног поступка и то Службе за помоћ и подршку Тужилаштва за ратне злочине и Јединице за заштиту, кроз ангажовање стручњака за психо-социјалну подршку и кроз  организовање стручних обука у области права жртава, њихове заштите и спречавања секундарне виктимизације.

У складу са тим, ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, од јануара месеца 2021. године у Тужилаштву је запослен психолог који ће се бавити пружањем помоћи оштећенима и сведоцима, с тим што је потребно нагласити да је и у претходном периоду, када год је за тим постојала потреба у конкретним предметима ратних злочина, било ангажовано стручно лице у истом циљу. 

Поштовање права оштећених гарантује се и кроз Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије који у члану 4. прописује да су јавни тужилац и његов заменик дужни да поштују достојанство и да уважавају интересе оштећених и да им пруже одговарајућу заштиту, посебно водећи рачуна о спречавању секундарне виктимизације жртава кривичних дела. 

 

Подршка жртвама