Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2 .tačka 5. Zakonika u krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0005560 12 од 01.12.2020. године, потврђену дана 02.12.2020. године, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности
Датум оптужнице
На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2 тачка 5 Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3 и члана 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОП Т У Ж Н И Ц У Против: AA, ЈМБГ… од оца …. и мајке…, девојачко
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број КТ-РЗ-82/09 од 28.10.2009. године, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1 и 2 и чл. 332 ЗКП и чл. 3 и 4 ст
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, од оца .........и мајке
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1., члана 332. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA званог ..... из .....рођеног ............ године у ........, од
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0013404 17 од 10.01.2018. године против опт. АА, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ КТ-РЗ-65/08 од 02.12.2008. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и члана 332 ЗКП и члана 3 и 4