Skip to main content

Организација

Тужилаштво за ратне злочине чине тужилац за ратне злочине, заменици тужиоца, секретар, тужилачки помоћници и остали запослени.

Тужиоца за ратне злочине бира Народна скупштина Републике Србије.

Заменике тужиоца бира Државно веће тужилаца уколико су пре тога били изабрани на јавнотужилачку функцију. Функција заменика је трајна, али се при првом избору заменици бирају на три године, након чега ће се оцењивати њихова стручност и оспособљеност, односно укупни резултати и квалитет рада.

Тужилац за ратне злочине као и заменици морају бити лица која испуњавају услове за избор на ту функцију. Морају да поседују високи морални углед и непристрасност, као и стручност, оспособљеност и достојност носиоца јавнотужилачке функције. Предност у избору односно постављењу имају лица која поседују знање и искуство у области кривичног права, међународног хуманитарног права и људских права.

Запослена лица у Тужилаштву дужна су да савесно и непристрасно врше своје послове као и да чувају углед Тужилаштва.

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Тужилаштву је систематизовано 21 радно место, са укупно 36 извршилаца. У администрацији Тужилаштва запослено је 33 лица.

...