Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона из Бихаћа, Босна и Херцеговина, Федерација Босне Херцеговине, број Т01 0 КТРЗ 0015446 13 од 05
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, ОПТУЖНИЦУ Против: АА, због постојања оправдане сумње да је:
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, те на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, према законима Републике Србије, уређујем потврђену оптужницу Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број Т 18 0 КТРЗ 00 11999 18 од 24.01.2018. године, тако што на основу чл. 331. ст.1. и 2
Датум оптужнице
На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, зв. „ ...“, што је:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органима у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, 2. ББ, 3. ВВ, 4. ГГ, 5. ДД, ШТО СУ:
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 5. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно члану 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ0006572 13 од 31.12.2013. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5