Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2, члана 332. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ББ, ВВ, ШТО СУ:
Датум оптужнице
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Брчко Дистрикта БиХ број Т18 0 КТРЗ 000 3079 /05 од 24. априла 2013. године, тако што на основу члана 43. став 2
Датум оптужнице
На основу члана 43. став. 2. тaч.5. у вези чл.331. ст.1. ЗКП и чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, 5. АД, Ш Т О С У:
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и члана 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, AБ што су...
Датум оптужнице
На основу чл.43. ст.2. тач.5., чл.331. ст.1.и чл.332. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП-а, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ: