Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП-а, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
На основу члана 43 став 2 тачка 5 и члана 331 став 1 и 2 Законика о кривичномпоступку, те чланова 3 и 4 Закона о организацији и надлежности државнихоргана у поступку за ратне злочине, због постојања оправдане сумње подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ...
Датум оптужнице
На основу чл.409. ст.1. и 2. Законика о кривичном поступку („Службени гласник Р Србије“ бр.72/11), МЕЊАМ оптужнице КТРЗ.бр.7/08 од 30.04.2010.године, 11/10 од 23.02.2011.године и 11/11 од 22.12.2011.године, тако што против оптужених: AA, АБ, АВ, АГ, АД, АЂ и АЕ, подижем једну јединствену оптужницу
Датум оптужнице
На основу чланa 43 став 2 тачка 5 и члана 331.став1. ЗКП, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, ШТО ЈЕ :
Датум оптужнице
На основу чл.331. ст.1. и 2. у вези чл.43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA и ББ, ШТО СУ:
Датум оптужнице
На основу чл.331. ст.1. у вези чл.333. ст.2, чл.43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку, и чл.3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA
Датум оптужнице
На основу члана 43 став 2 тачка 5 и члана 331 ЗКП, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:
Датум оптужнице
У првој половини јула 1999. године, у контексту и у блиској вези са оружаним сукобом између оружаних снага...