Skip to main content

КТО-1/20

Датум оптужнице
На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, син ... и .... рођ. ....., рођен ........ године у ...., ЈМБГ ....., држављанин ............. ......... завршио ..........., ШТО ЈЕ: