Skip to main content

КТО-2/20

Датум оптужнице

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

О П Т У Ж Н И Ц У 
Против: 

    АА, од оца.......... и мајке........., рођен.......... године, у........., општина........., држављанин ...........  ЈМБГ..........,  са боравиштем у.........;  

ШТО ЈЕ: