Skip to main content

КТО-3/20

Датум оптужнице

Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач. 5, чл. 331 ст.1. и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо
О П Т У Ж Н И Ц У
Против:
AA, зване ……, од оца ……….. и мајке …….., рођене …….. године у ……., ЈМБГ ............, са пребивалиштем у .........., улица .................., држављанка Републике Србије и Босне и Херцеговине,
јер постоји оправдана сумња да је: