Skip to main content

КТО-4/19

Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач.5, чл. 331. ст.1 .и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ......., рођеног ...... године у .........., од оца ........ и мајке ........, рођене ............, са пребивалиштем у ..........., улица ............, ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије,