Skip to main content

КТО-4/20

Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, званог ........, од оца ......... и мајке .........., рођеног ............. године у .........., Општина ................., са пребивалиштем у ..................., Република Србија, ЈМБГ ........................, држављанин Републике Србије, јер постоји