Skip to main content

КТО-6/20

Датум оптужнице

Сходно одредби чл. 41 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима Тужилац за ратне злочине РС преузима кривично гоњење те у смислу чл. 47 ст. 1 истог Закона, уређује према законима Републике Србије, оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0008586 14 од 18.9.2014. год., потврђену 02.10.2014. год., тако што на основу чл. 43 ст. 2 тч. 5, чл. 331 ст. 1 и чл. 332 ЗКП те чл. 3. и 4. ст.1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подиже
О П Т У Ж Н И Ц У
Против:
АА, званог „...“, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен .... године у ..., са боравиштем у ..., улица ..., Република Србија, по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије, ЈМБГ ...,
јер постоји оправдана сумња да је:
За