Skip to main content

КТО-7/20

Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, од оца ……. и мajке ……, рођен ………. године у ………, општина …….., ЈМБГ …………., са пребивалиштем у …………, улица …………, држављанин Републике Србије и Босне и Херцеговине, Што је: