Skip to main content

КТО-2/21

Датум оптужнице

Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу чл. 331 ст. 1 и 2. и чл. 332 Законика о кривичном поступку, а у вези чл. 43 ст. 3 тач. 5 Законика о кривичном поступку и чл. 3 и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, преузимам гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и Херцеговине бр. Т20 0 КТРЗ 0003786 05 од 01.08.2014. године и исту уређујем према законима Републике Србије, тако да она гласи
О П Т У Ж Н И Ц У
Против:
1. AA, од оца ……. и мајке ......, рођеног ........ године у ..........., држављанин Републике Србије, и
2. ББ, са надимком ......., од оца ............ и мајке ......., рођеног .......... године у ............, држављанин Републике Србије,
Што су: