Skip to main content

КТО-7/21

Датум оптужнице

            Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђене оптужнице Тужилаштва Босне и Херцеговине, и то оптужницу Т20 0 КТРЗ 0011473 15 од 30.12.2015. године против опт. АА и оптужницу Т20 0 КТРЗ 00015698 18 од 22.05.2019. године против опт. ББ, а по којима се води јединствени поступак пред Судом Босне и Херцеговине по решењу бр. С1 К 020491 21 Кв од 22.02.2021. године, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1  и 2 и чл. 332 ЗКП и чл. 3 и 4 ст. 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

1. АА, званог ......, од оца ........ и мајке ........, рођен ........ године у ......., ЈМБГ ..............,  са пребивалиштем у ............, по занимању ........., држављанин Републике Србије, и

2. ББ, од оца ........ и мајке ........, рођен ............ године у ............., ЈМБГ ..............., са пребивалиштем у .................., држављанин Републике Србије,

јер постоји оправдана сумња да су: